български
BG
Документи
TopВ случай, че използвате автомобил от Hertz Оперативен Лизинг, може да свалите някои полезни бланки и документи тук:

Заявление за Пълномощно

Моля, изпратете попълнената бланка с подпис и печат на:LTR@hertz.bg